Korez, Oblast Riwne
CITY: Other
DISTRICT: Koretskiy
ADDRESS: Korez, Oblast Riwne
WEB-CAM DIRECTION: Novograd-Volynskiy