Zymna Voda
CITY: Lviv
DISTRICT: Pustomytovskiy
ADDRESS: Zymna Voda
WEB-CAM DIRECTION: Obrozhyne