Maksymovycha street (View from the tower)
CITY: Vinnytsya
DISTRICT: Leninskyi
ADDRESS: Maksymovycha street (View from the tower)
WEB-CAM DIRECTION: center