Konstytutsii square (Palace of Labor)
CITY: Kharkiv
DISTRICT: Dzerzhynskiy
ADDRESS: Konstytutsii square (Palace of Labor)
WEB-CAM DIRECTION: Rozy Lyuksemburh square