Heroiv Pratsi Street - Akademika Barabashova Street
CITY: Kharkiv
DISTRICT: Kiyevskiy
ADDRESS: Heroiv Pratsi Street - Akademika Barabashova Street
WEB-CAM DIRECTION: Sydora Kovpaka Street