Sevastopolska Sqr.
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Sevastopolska Sqr.
WEB-CAM DIRECTION: Solomyanska Sqr.