Chervonozoryanyi Ave, 18
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Chervonozoryanyi Ave, 18
WEB-CAM DIRECTION: Sevastopolska square